مدیر

admin

مدیر

ویژه اجاره ای
1,100تومان
 • متر مربع 740
 • اتاق ها 2
 • 1 اتاق خواب
 • 1 سرویس بهداشتی
اجاره ای
1,600تومان
 • متر مربع 540
 • اتاق ها 2
 • 1 اتاق خواب
 • 1 سرویس بهداشتی
ویژه فروشی
320,000تومان 969تومان / متر مربع
 • متر مربع 330
 • اتاق ها 4
 • 2 اتاق خواب
 • 2 سرویس بهداشتی
فروشی
275,000تومان 518تومان / متر مربع
 • متر مربع 530
 • اتاق ها 3
 • 1 اتاق خواب
 • 1 سرویس بهداشتی
فروشی
360,000تومان 486تومان / متر مربع
 • متر مربع 740
 • اتاق ها 3
 • 1 اتاق خواب
 • 1 سرویس بهداشتی
اجاره ای
3,200تومان
 • متر مربع 660
 • اتاق ها 2
 • 1 اتاق خواب
 • 1 سرویس بهداشتی
ویژه فروشی
320,000تومان 969تومان / متر مربع
 • متر مربع 330
 • اتاق ها 4
 • 2 اتاق خواب
 • 2 سرویس بهداشتی
ویژه اجاره ای
1,700تومان
 • متر مربع 420
 • اتاق ها 2
 • 1 اتاق خواب
 • 2 سرویس بهداشتی